Archive | November, 2015

Hot Heebs of the Day

20 Nov

4

Shabbat Shalom.

Charles Clore Park, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

19 Nov

8

Charles Clore Garden, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

18 Nov

3

Charles Clore Garden, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

17 Nov

2

Jerusalem Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

16 Nov

1

Opera Tower, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

15 Nov

5

Charles Clore Garden, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

14 Nov

1

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

13 Nov

4

Shabbat Shalom.

Opera Tower, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

12 Nov

9

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

11 Nov

12

Hilton Beach, Tel Aviv