Archive | January, 2017

Hot Heeb of the Day

21 Jan

5

Bograchov Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

20 Jan

4

Shabbat Shalom.

Charles Clore Park, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

19 Jan

2

Charles Clore Park, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

18 Jan

3

Gordon Swimming Pool, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

17 Jan

1

Charles Clore Park, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

16 Jan

7

Charles Clore Park, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

15 Jan

6

Banana Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

14 Jan

5

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

13 Jan

4

Shabbat Shalom.

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

12 Jan

3

Gordon Beach, Tel Aviv