Hot Heeb of the Day

9 Jun

8

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

8 Jun

6Frishman Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

7 Jun

7

Shabbat Shalom.

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

6 Jun

5

Kalia Beach, The Dead Sea

Hot Heeb of the Day

5 Jun

4

Bograchov Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

4 Jun

3

Jerusalem Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

3 Jun

2

Jerusalem Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

2 Jun

1

Bograchov Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

1 Jun

12

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

31 May

11

Shabbat Shalom.

Charles Clore Park, Tel Aviv