Hot Heebs of the Day

3 Aug

6

Shabbat Shalom.

Gordon Swimming Pool, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

2 Aug

7

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

1 Aug

5

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

31 Jul

3

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

30 Jul

4

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

29 Jul

2

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

28 Jul

1

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

27 Jul

11

Shabbat Shalom.

Frishman Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

26 Jul

8

Gordon Beach, Tel Aviv

Hot Heeb of the Day

25 Jul

12

Charles Clore Park, Tel Aviv