Tag Archives: Shabbat

Hot Heebs of the Day

15 May

IMG_3944

Shabbat Shalom.

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day in Red

10 Oct

July 19H

Shabbat Shalom

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

26 Sep

July 4GSP

Shabbat Shalom.

Gordon Swimming Pool, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

19 Sep

July 1H

Hilton Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

29 Aug

June 65Opera

Shabbat Shalom

Opera Tower, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

22 Aug

June 70H

Shabbat Shalom.

Hilton Beach, Tel Aviv.

Hot Heebs of the Day

15 Aug

June 50Bug St

Shabbat Shalom.

Bugrachov Street, Tel Aviv.

Hot Heebs of the Day

8 Aug

 

June 43BanShabbat Shalom

Banana Beach, Tel Aviv

Hot Heebs of the Day

1 Aug

June 28CCPShabbat Shalom.

Charles Clore Park, Tel Aviv.

Hot Heebs of the Day, Barefoot

25 Jul

May 42G

Shabbat Shalom.

Gordon Beach, Tel Aviv.